Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

IČO 31797903

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30


Helpdesk IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Stiahnite si:

Vytvorenie a administrácia profilu (PDF - 341 kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF - 822 kB)

Používateľská príručka k IS ZU (PDF - 1161 kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF - 776 kB)

Aktuality

Informačné povinnosti vo verejnom obstarávaní

V súvislosti so zvyšovaním štandardizácie, transparentnosti a efektívnosti procesov verejného obstarávania si Úrad pre verejné obstarávanie dovoľuje dať subjektom verejného obstarávania do pozornosti prehľadné spracovanie informačných povinností podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prehľady informačných povinností sú v súčasnosti vytvorené pre nasledovné postupy verejného obstarávania:

Úrad pre verejné obstarávanie vydal nové výkladové stanoviská č. 6/2014 a 7/2014

Výkladové stanovisko č. 6/2014 k preukazovaniu splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením v užšej súťaži, rokovacom konaní so zverejnením a súťažnom dialógu

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pracovnú pozíciu

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pracovnú pozíciu do dočasnej štátnej služby vo funkcii „hlavný štátny radca" v organizačnom útvare odbor legislatívno-právny.