Aktuality

Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov a plynutie dištančnej doby

Úrad pre verejné obstarávanie viedol správne konania vo veci vyčiarknutia zo zoznamu podnikateľov subjektov, ktoré sa v roku 2004 dopustili spáchania deliktu spočívajúceho v uzatvorení kartelovej dohody.

Úrad pre verejné obstarávanie vydal nové výkladové stanovisko č. 4/2014

Výkladové stanovisko č. 4/2014 k účasti na kartelovej dohode ako dôvod vylúčenia z procesu verejného obstarávania.

Úrad pre verejné obstarávanie vydal nové výkladové stanovisko č. 3/2014

Výkladové stanovisko č. 3/2014 k preukazovaniu splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením inou osobou podľa § 27 ods. 2, resp. § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.