Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

IČO 31797903

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30


Helpdesk IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Stiahnite si:

Vytvorenie a administrácia profilu (PDF - 341 kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF - 2175 kB)

Používateľská príručka k IS ZU (PDF - 1161 kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF - 776 kB)

Aktuality

Príprava štúdie o praxi v oblasti verejného obstarávania

Dňa 18. 5. 2015 sa na Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) uskutočnilo stretnutie zamestnancov úradu so zástupcami spoločnosti Pricewaterhouse Coopers Tax, k.s (ďalej len „PWC“), ktorá sa na základe poverenia Generálneho riaditeľstva Európskej Komisie pre regionálnu a mestskú politiku (DG Regio) venuje štúdií o praxi v oblasti verejného obstarávania. Predmetná štúdia by mala vyvinúť odporúčania pre iniciatívy Komisie, ktoré by podporili členské štáty v ďalšom vylepšovaní kapacít v tejto oblasti.

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2015

Spoločnosť CEEC Research a Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovali dňa 19. 5. 2015 ďalší ročník najväčšieho Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva

Vzorový formulár pre podanie odvolania - aktuality

Zákon o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. júla 2013 umožňuje účastníkom konania o námietkach podať rade úradu odvolanie proti rozhodnutiu úradu o námietkach, s výnimkou rozhodnutí, ktorými bolo konanie o námietkach zastavené.