Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

IČO 31797903

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30


Helpdesk IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Stiahnite si:

Vytvorenie a administrácia profilu (PDF - 341 kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF - 822 kB)

Používateľská príručka k IS ZU (PDF - 1161 kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF - 776 kB)

Aktuality

Pozvánka na školenia

Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s Centrom účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu Vás pozýva na školenia

Zadávanie zákaziek od A po Z (Zákazky nadlimitné, podlimitné a zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)


Elektronické úložisko a referencie s praktickými cvičeniami


Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov a plynutie dištančnej doby

Úrad pre verejné obstarávanie viedol správne konania vo veci vyčiarknutia zo zoznamu podnikateľov subjektov, ktoré sa v roku 2004 dopustili spáchania deliktu spočívajúceho v uzatvorení kartelovej dohody.

Úrad pre verejné obstarávanie vydal nové výkladové stanovisko č. 4/2014

Výkladové stanovisko č. 4/2014 k účasti na kartelovej dohode ako dôvod vylúčenia z procesu verejného obstarávania.