Oznámenie 6923 - WYT

Obsah

6923 - WYT
Vestník č. 86/2013 - 03.05.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
IČO: 00691089
Tr. KVP 1, 040 23 Košice-Sídlisko KVP

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia.
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Guľa
Mobil: +421 917817134
Telefón: +421 557890627
Fax: +421 556430256
Email: vgula@mckvp.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mckvp.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mckvp.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
Revitalizácia detského ihriska na Húskovej ulici.
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné miesto dodania tovarov: Územie Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, Húskova ulica.
NUTS kód:
SK042
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je revitalizácia externého verejného oploteného detského ihriska na Húskovej ulici, parc. č. 2848, katastrálne územie Grunt, o výmere cca 600 m2, ktorá pozostáva z odstránenia pôvodných herných zariadení, osadenia nových herných zariadení vrátane dopadových plôch a mobiliáru a všetkých prác súvisiacich s predmetom zákazky. Jedná sa o dennú prevádzku areálu nedozorovanej oblasti (zodpovední za bezpečné užívanie a pohyb detí sú rodičia).
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 37535200-9
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45236210-5
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
viď. bod II.1.3. Stanovenie rozsahu dodávky predmetu zákazky a súvisiacich prác sú z dôvodu značného textového rozsahu uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 16 667,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Zadajte hodnotu: 56
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje osobné postavenie:
1.1 Vyžaduje sa predloženie dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4, resp. ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z., ktorým sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.:
1.2 Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať službu:
1.2.1 fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ, predkladá živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra,
1.2.2 právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, predkladá výpis z obchodného registra,
1.2.3 osoba z oblasti činností, pre ktoré je vystavovaný doklad o oprávnení poskytovať službu podľa osobitných predpisov, predkladá iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (napr. doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou).
1.3 Uchádzač môže doklady požadované v 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. nahradiť predložením overenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
1.4 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.5 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
1.6 Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona č. 25/2006 Z. z.
1.7 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 2.1 § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 2.1 § 27 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.:
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky / bánk, ktorým uchádzač preukáže, že nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Výpis z účtu verejný obstarávateľ neuzná. Predložené vyjadrenie musí byť nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.z.: Požiadavka sleduje cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.
2.2 Ak uchádzač nedokáže s objektívnych dôvodov preukázať ekonomické a finančné postavenie určenými dokladmi, verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje ekonomické a finančné postavenie.
2.3 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom. 2.4 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.
2.5 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa bodu III.1.2) 2.1 výzvy na predloženie ponúk, za všetkých členov skupiny spoločne.
2.6 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v bode III.1.2) 2.1 výzvy na predloženie ponúk.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 3.1 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.
3.2 § 28 ods. 1 písm. l) bod 1. zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 3.1 § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.:
Uchádzač predloží zoznam dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, zrealizovaných v kategórii dodávky detských zostáv vrátane osadenia za predchádzajúce tri roky (2010, 2011, 2012), doplnený potvrdeniami o uspokojivom dodaní (ďalej len referencie). Ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ alebo
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, uchádzač predloží čestné vyhlásenie o dodávke tovaru.
Zoznam aj referencie musia obsahovať minimálne tieto údaje:
3.1.1 obchodné meno a sídlo predávajúceho,
3.1.2 obchodné meno a sídlo kupujúceho,
3.1.3 zmluvný termín dodania, skutočný termín dodania,
3.1.4 množstvo dodaného tovaru alebo druh alebo sortiment dodaného tovaru,
3.1.5 celkovú cenu, ktorou sa rozumie celková cena za dodanie tovaru. (ďalej len cena).
Mena pre cenu: EUR.
Cenu je potrebné uviesť v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne. Cenu v inej mene ako je EUR je potrebné prepočítať priemerným ročným kurzom stanoveným Európskej centrálnej banky na daný rok, ku ktorému sa referencia viaže a uviesť ako bola vypočítaná.
3.1.6 meno a priezvisko, funkciu a telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v referencii.
Minimálne požiadavky:
Uchádzač predloží zoznam aj referencie dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, zrealizovaných v kategórii dodávky detských zostáv vrátane osadenia, uskutočnených za obdobie predchádzajúcich troch rokov (2010 - 2012) minimálne vo výške 20 000 EUR bez DPH.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.z.: Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti s dodávkami rovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
3.2 § 28 ods.1 písm. l) bod 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.
Podrobný technický opis predmetu zákazky, kde budú uvedené údaje deklarujúce požadované vlastnosti ponúkaného predmetu zákazky v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek uvedených v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohe č. 5 súťažných podkladov. Z predloženého opisu musí byť zrejmý súlad s požiadavkami verejného obstarávateľa. Tento opis bude tvoriť prílohu návrhu záväzných zmluvných podmienok. Podrobný technický opis predmetu zákazky uchádzač doloží technickým listom herných zariadení alebo technickou dokumentáciou výrobcu, z ktorej bude zrejmé minimálne nasledovné: popis jednotlivých herných zariadení, materiálové zloženie, kritická výška pádu, požiadavky na dopadovú plochu a minimálna veľkosť bezpečnostnej zóny. Uchádzač predkladá technické listy alebo technickú dokumentáciu výrobcu ako neoverené kópie dokladov.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z.z.: Podrobný technický opis sa vyžaduje z dôvodu popisu materiálového vyhotovenia, parametrov a objasnenia technickej špecifikácie ponúkaného tovaru. Podrobným technickými opisom ponúkaného tovaru uchádzač preukáže, že ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na špecifikáciu predmetu zákazky.
3.3 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 28 zákona č. 25/2006 Z. z. musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
3.4 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
3.5 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa bodov III.1.3) 3.1 až III.1.3) 3.2 výzvy na predloženie ponúk, za všetkých členov skupiny spoločne.
3.6 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v bodoch III.1.3) 3.1 až III.1.3) 3.2 výzvy na predloženie ponúk.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
KE-KVP-2013-02
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 15.05.2013 14:00
Úhrada za súťažné podklady
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.05.2013 12:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 29.05.2013 15:00
Miesto : Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, Tr. KVP 1, 040 23 Košice - Sídlisko KVP, zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení
podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
VI.2. Ďalšie informácie
1. Pri vyžiadaní súťažných podkladov faxom, príp. elektronickou poštou uchádzač musí potvrdiť žiadosť aj písomnou formou v originálnom vyhotovení doručenou v lehote podľa bodu IV.2.2. Až po jej doručení sa odošlú uchádzačovi. 2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač neprevezme v lehote do 5 dní od oznámenia prepravcu o uložení zásielky.
3. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy nasledovné dokumenty: Technologický postup osadenia herných zariadení, lavičiek a odpadkového koša, ako aj požiadavky na vybudovanie betónových základov resp. požiadavky na stavebné úpravy pre osadenie a návod na samotné inštalovanie zariadenia, na jeho odbornú montáž, postavenie a umiestnenie v zmysle STN EN 1176.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
30.04.2013

Profil Obstarávateľa


Dôležité