Oznámenie 10551 - WYT

Obsah

10551 - WYT
Vestník č. 126/2013 - 29.06.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
IČO: 31417361
Coburgova 48, 91701 Trnava

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Coburgova 48 Trnava
Kontaktná osoba: Vincent Kralovič
Telefón: +421 335955600
Fax: +421 335955605
Email: kralovic@zlievaren-trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zlievaren-trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): poberateľ grantu
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2 písm. a)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
Logický celok: Zlievarenská technika
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné miesto dodania tovarov: Coburgova 48 Trnava
NUTS kód:
SK021
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
2.1Filtračné zariadenie Hlavný predmet obstarávania CPV: 42510000-4 Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje
2.2Stredofrekvenčná indukčná kelimková pec pre liatinu Hlavný predmet obstarávania CPV: 42942000-1 Pece a príslušenstvo
2.3Vibračný zavážací vozík 2 ks Hlavný predmet obstarávania CPV: 43721000-3 časti odlievacích strojov
2.4Zariadenie na úpravu liatiny magnéziom Hlavný predmet obstarávania CPV: 43720000-6 odlievacie stroje
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42510000-4
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 42942000-1, 43721000-3, 43720000-6
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 1 218 216,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Zadajte hodnotu: 12
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa v § 26 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií nie staršie ako 3 mesiace,
1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje technickú alebo
odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky:

Dodanie tovaru rovnakého charakteru, ako je
predmet zákazky. Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru v predmete zákazky uskutočnených za
predchádzajúce tri roky( 2010, 2011,2012) doplnený potvrdeniami o uspokojivom dodaní tovaru.
Zoznam aj potvrdenia musia obsahovať tieto meritórne údaje:
1) obchodné meno a sídlo dodávateľa,
2) obchodné meno a sídlo objednávateľa,
3) zmluvný termín realizácie dodania tovaru, skutočný termín dodania tovaru,
4) celkovú zmluvnú cenu za dodaniev EUR (v prípade dodávateľa, ktorý bol v čase dodania platcom DPH, požaduje
sa uviesť cenu s DPH; v prípade dodávateľa, ktorý nebol v čase dodania platcom
DPH, požaduje sa uviesť cenu bez DPH),
5) meno a priezvisko, kontakt - tel. č. kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu,
u ktorej si možno overiť údaje uvedené v potvrdení,
6) podpis oprávnenej osoby dodávateľa s uvedením mena a jeho funkcie a kontaktu:
Potvrdenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene odberateľa s
uvedením mena, funkcie a kontaktu, všetko pre potreby overenia si predmetného
potvrdenia.
Minimálne požiadavky:
Uchádzač predloží zoznam aj potvrdenia o dodávkach tovaru rovnakého charakteru
Dodaných uchádzačom a uskutočnených za obdobie
predchádzajúcich 3 rokov, pričom minimálne jedna dodávka tovaru musí byť v cene min. 1 218 216,- EUR bez DPH.

Primerane stanovené k predmetu zákazky. Uchádzač musí preukázať, že má
dostatočné skúsenosti s dodávkou tovaru zlievarenskej techniky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Minimálne požiadavky:
Uchádzač predloží zoznam aj potvrdenia o dodávkach tovaru rovnakého charakteru
Dodaných uchádzačom a uskutočnených za obdobie
predchádzajúcich 3 rokov, pričom minimálne jedna dodávka tovaru musí byť v cene min. 1 218 216,- EUR bez DPH.

Primerane stanovené k predmetu zákazky. Uchádzač musí preukázať, že má
dostatočné skúsenosti s dodávkou tovaru zlievarenskej techniky.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Najnižšia cena
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 22.07.2013 08:00
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.07.2013 10:00
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Ak áno, uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet obstarávania bude financovaný z operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
27.06.2013

Profil Obstarávateľa


Dôležité