Oznámenie 12923 - WYP

Obsah

12923 - WYP
Vestník č. 138/2013 - 17.07.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Obec Turčok
IČO: 00320880
Turčok č.2 , 04918 Lubeník

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Turčok 2, 049 18 Lubeník
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Belánová
Mobil: +421 911375525
Telefón: +421 584493277
Email: obec.turcok@mail.t-com.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.turcok.ocu.sk
Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
Vybudovanie širokopásmového internetu v obci Turčok
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Turčok, Turčok 2, 049 18 Lubeník
NUTS kód:
SK032
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom verejného obstarávania je technologické zabezpečenie a výstavba infraštruktúry pre zavedenie širokopásmového internetu v obci Turčok a zabezpečenie poskytovania pripojenia na internet jednotlivým užívateľom. Záujemcom, ktorí sa prihlásia, poskytne obstarávateľ Súťažné podklady a mapu lokality.
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45232300-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45200000-9, 72400000-4
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
Podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcom o stavebné práce a zabezpečenie poskytovania pripojenia na Internet, ktorí sa prihlásia poskytne obstarávateľ Súťažné podklady a mapu lokality.
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota 126 250,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Zadajte hodnotu: 4
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení:
a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26, ods. 2, ods. 4 a ods. 5, resp. podľa § 128, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že uchádzač nemá v potvrdení ÚVO o zapísaní do zoznamu podnikateľov zapísaný doklad, ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. h), verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač okrem dokladu podľa § 128 ods.1 predložil aj čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods.1 písm. h). Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 31 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia uchádzačov vyplýva z obsahu § 26 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky požiadavky na osobné postavenie podľa § 26.
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie:
a) § 27, ods. 1 písm. a.) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov. Potvrdené potvrdenie sa požaduje za obdobie predchádzajúcich 3 rokov až ku dňu vystavenia a nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu podania ponuky. K potvrdeniu musí uchádzač predložiť čestné vyhlásenie, že má otvorené účty iba v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie a vyhlásenie musí byť podpísané osobou/osobami oprávnenými vystupovať v jeho mene. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.
b) § 27, ods. 1 písm. d.) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledných päť hospodárskych rokov (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v sume minimálne 2.500.000,00 EUR spolu za posudzované obdobie (t.j. za roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti ktorej sa predmet zákazky týka predložením Výkazu ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Výkazy ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
c) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26, ods. 1, písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.

Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje finančnú stabilitu pre zabezpečenie predmetu zadávania verejnej zákazky a schopnosť uchádzača bezproblémovo si plniť svoje finančné záväzky.
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti.
a) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie stavebných prác:
- ods. 1 písm. a.) - zoznam uskutočnených zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky t. j. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 s uvedením cien bez DPH, lehôt dodania a odberateľov s tým, aby sumár dodávok/ zmlúv za každý posudzovaný rok činil min. 600.000,00 EUR bez DPH. Minimálne jedna zákazka uvedená v preukazovanom zozname musí byt v hodnote 300.000,00 EUR bez DPH; ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača.
Uchádzač je povinný uvádzať referencie v EUR. Pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti musí byť z dokladu jasné, o aké služby/ tovary/ stavebné práce sa jednalo. V prípade, ak budú v doklade uvedené zároveň aj iné služby/ tovary/ stavebné práce, ktoré nie sú zhodné alebo podobné predmetu zákazky, musí byť z neho zrejmé, v akých cenách boli dodané služby/ tovary/ stavebné práce rovnaké alebo podobné predmetu zákazky. Referencie musia byť predložené ako originály alebo overené kópie.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.

Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32, ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní - obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na trhu s predmetom zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky. Verejný obstarávateľ zároveň preverí uchádzačom ponúkaný predmet obstarávania na základe predloženej fotografickej dokumentácie. Splnenie tejto požiadavky umožňuje verejnému obstarávateľovi preveriť primerané skúsenosti pri realizovaní dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti.

Ponuka uchádzača musí obsahovať písomné vyhlásenia, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, že:
a) všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
b) súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;
c) všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach porozumel; na to, čo mu nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, tzn. spytoval sa a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčený;
d) nebude obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;
e) predkladá iba jednu ponuku a nie je v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;
f) súhlasí s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených nižšie (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
Časť: 1
Názov: cena za dodanie predmetu zákazky
Váha: 70
Časť: 2
Názov: b)cena poplatkov za pripojenie k Internetu podľa platného znenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách poskytovateľom, účtované užívateľom širokopásmových účastníckych prípojok
Váha: 20
Časť: 3
Názov: termín dodania, realizácie predmetu zákazky
Váha: 10
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
PRV 2013-internet
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 08.08.2013 08:00
Úhrada za súťažné podklady
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 08.08.2013 10:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 20.08.2013 14:30
Miesto : Obecný úrad Turčok, Turčok č. 2, 049 18 Lubeník
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Ak áno, uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Opatrenie 3.4.1: Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo (kód výzvy: 2013/PRV/27)
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie
6.4Zmluva o dielo nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra, a príjemcom pomoci, ktorým je Obec Turčok, Turčok č. 2, 049 18 Lubeník, a to na základe jeho ŽoNFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP.
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
15.07.2013
13589 - IOX publikovaná vo Vestníku číslo 147/2013
V oznámení 12923-WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Obec Turčok, Turčok č.2, 049 18 Lubeník zverejnenom vo VVO č. 138/2013 zo dňa 17.07.2013 boli nesprávne zverejnené údaje

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.3 Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Namiesto:
trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
4 mesiace
Viď:
trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
6 mesiacov

II.2.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky
Namiesto:
Hodnota 126.250,00 EUR bez DPH
Viď:
Nová predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 151.500,00 EUR bez DPH

Oddiel III. Osobné postavenie, ekonomické, finančné a technické informácie,
III.1.3 Technická alebo odborná spôsobilosť
Namiesto:
veta: "....- ods. 1 písm. a.) - zoznam uskutočnených zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky zapredchádzajúce tri roky, t. j. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 s uvedením cien bez DPH, lehôt dodania a odberateľov stým, aby sumár dodávok/ zmlúv za každý posudzovaný rok činil min. 600.000,00 EUR bez DPH."
Viď:
nahrádza sa vetou: "..... - ods. 1 písm. a.) - zoznam uskutočnených zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky zapredchádzajúcich päť rokov, t. j. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 s uvedením cien bez DPH, lehôt dodania a odberateľov stým, aby sumár dodávok/ zmlúv za každý posudzovaný rok činil min. 600.000,00 EUR bez DPH."

IV. Postup,
IV.2.4 Podmienky otvárania ponúk
Namiesto: 20.08.2013 14:30
Viď: 08.08.2013 11:00

13860 - IOX publikovaná vo Vestníku číslo 153/2013
V oznámení 12923 - WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Obec Turčok, Turčok č.2, 049 18 Lubeník zverejnenom vo VVO č. 138/2013 zo dňa 17.07.2013 boli nesprávne zverejnené údaje

A.2 Podmienky účasti uchádzačov; časť 3. Technická alebo odborná spôsobilosť;
bod 3.1, písm. a)
Namiesto:
"... - bod 3.1, písm. a) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie stavebných prác:
- ods. 1 písm. a.) - zoznam uskutočnených zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov, t. j. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 s uvedením cien bez DPH, lehôt dodania a odberateľov s tým, aby sumár dodávok/ zmlúv za každý posudzovaný rok činil min. 600.000,00 EUR bez DPH. Minimálne jedna zákazka uvedená v preukazovanom zozname musí byt v hodnote 300.000,00 EUR bez DPH; ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača."

Viď:
"... - bod 3.1, písm. a) Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie stavebných prác:
- ods. 1 písm. a.) - zoznam uskutočnených zákaziek podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov, t. j. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 s uvedením cien bez DPH, lehôt dodania a odberateľov s tým, aby sumár dodávok/ zmlúv za každý posudzovaný rok činil min. 450.000,00 EUR bez DPH. Minimálne jedna zákazka uvedená v preukazovanom zozname musí byt v hodnote 150.000,00 EUR bez DPH; ak odberateľom:
- bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní podpísaným štatutárnym zástupcom uchádzača."

A.2 Podmienky účasti uchádzačov; časť 3. Technická alebo odborná spôsobilosť;
bod 2.2, písm. b)
Namiesto:
"... - bod 2.2, písm. b) § 27, ods. 1 písm. d.) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledných päť hospodárskych rokov (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v sume minimálne 2.500.000,00 EUR spolu za posudzované obdobie (t.j. za roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti ktorej sa predmet zákazky týka predložením Výkazu ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Výkazy ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní."

Viď:
"... - bod 2.2, písm. b) § 27, ods. 1 písm. d.) - prehľadom o celkovom obrate, najviac za posledných päť hospodárskych rokov (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v sume minimálne 2.250.000,00 EUR spolu za posudzované obdobie (t.j. za roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Uchádzač preukáže prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti ktorej sa predmet zákazky týka predložením Výkazu ziskov a strát (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) alebo Výkazom o príjmoch a výdavkoch (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva) za posudzované obdobie, t.j. za roky 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Výkazy ziskov a strát alebo Výkazy o príjmoch a výdavkoch musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32, ods.11 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 44, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní."

Profil Obstarávateľa


Dôležité