Oznámenie 18492 - VST

Obsah

18492 - VST
Vestník č. 222/2013 - 13.11.2013

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Formulár: Príloha č. 3 podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36601284
Ondavská 8, 04011 Košice

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, Košice, riaditeľstvo
Kontaktná osoba: Dana Kapáková
Telefón: +421 557891625
Fax: +421 557891603
Email: dkapakova@vusch.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.3) Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4) ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
ODDIEL II: PREDMET ZMLUVY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke
Titánové atraumatické klipy
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, Košice
Kód NUTS
SK042
II.1.4) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Titánové atraumatické klipy, používané pri operačných výkonoch zahrňujúcich ligovanie cievnych vrstiev a/alebo podviazanie tkanivových štruktúr. Sú určené na preparáciu a.mammaria na hemostázu-ligovanie bočných cievnych vetiev pri získavaní cievneho štepu na revaskularizáciu myokardu.
II.1.5) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 33141126-9
II.1.6) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
II.2) CELKOVÁ KONEČNÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK)
II.2.1) Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
Hodnota 52 093,4400 EUR
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Otvorená
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2) Informácia o elektronickej aukcii
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referečné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
S/07193/OVO/2013
IV.3.2) Predchádzajúce uverejnenie oznámenia týkajúceho sa tejto zákazky
Vyplňte Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 092-156562
z: 14.05.2013
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov: Kúpna zmluva č. 66-2013-ŠZM na dodanie titánových atraumatických klipov.
V.1) DÁTUM ROZHODNUTIA O ZADANÍ ZÁKAZKY:
31.10.2013
V.2) INFORMÁCIA O PONUKÁCH
Počet prijatých ponúk: 4
Počet ponúk prijatých elektronickou cestou: 4
V.3) NÁZOV A ADRESA HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU, V PROSPECH KTORÉHO SA ROZHODLO O ZADANÍ ZÁKAZKY
Inamed, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44484275
Ďumbierska 4 , 83101 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 904506040
Fax: +421 233016144
V.4) INFORMÁCIE O HODNOTE ZÁKAZKY
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky
Hodnota: 207 152,6400 EUR
Celková konečná hodnota zákazky Jedna hodnota
Hodnota 52 093,4400 EUR
V.5. Informácia o subdodávkach
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk:
Členovia s právom vyhodnocovať ponuky - MUDr. Adrián Kolesár, MUDr. Ján Luczy, PhD., Mgr. Júlia Štefanisková, Ing. Ľubica Kovalíková, JUDr. Michaela Sopková, Mgr. Martina Šoltýsová
Členovia bez práva vyhodnocovať ponuky - Dana Kapáková, Ing. Silvia Klempayová, Ing. Zuzana Bučeková
VI.3) ODVOLACIE KONANIE
VI.3.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36601284
Ondavská 8 , 04011 Košice

Slovensko
Telefón: +421 7891625
Fax: +421 7891603
VI.3.2) Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania : V lehotách v súlade so zák. č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
VI.3.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.11.2013

Súvisiace oznámenia

Profil Obstarávateľa


Dôležité