Aktuality

Pozvánka na školenia

Úrad pre verejné obstarávanie v spolupráci s Centrom účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu Vás pozýva na školenia

Najčastejšie porušenia zákona o verejnom obstarávaní identifikované v konaní o námietkach a pri výkone kontroly


Elektronické služby verejného obstarávania s praktickými cvičeniami pre začiatočníkov


Zadávanie zákaziek od A po Z (Zákazky nadlimitné, podlimitné a zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)


Elektronické úložisko a referencie s praktickými cvičeniami


Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov a plynutie dištančnej doby

Úrad pre verejné obstarávanie viedol správne konania vo veci vyčiarknutia zo zoznamu podnikateľov subjektov, ktoré sa v roku 2004 dopustili spáchania deliktu spočívajúceho v uzatvorení kartelovej dohody.

Úrad pre verejné obstarávanie vydal nové výkladové stanovisko č. 4/2014

Výkladové stanovisko č. 4/2014 k účasti na kartelovej dohode ako dôvod vylúčenia z procesu verejného obstarávania.