Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

IČO 31797903

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30


Helpdesk IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Stiahnite si:

Vytvorenie a administrácia profilu (PDF - 341 kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF - 822 kB)

Používateľská príručka k IS ZU (PDF - 1161 kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF - 776 kB)

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pracovnú pozíciu v organizačnom útvare osobný úrad

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka pracovnú pozíciu v organizačnom útvare osobný úrad. Podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Plánovaná technická odstávka IS EVO

Dňa 22. marca 2015 (nedeľa) v čase od 21:00 hod. do 24:00 hod. sa uskutoční dočasná technická odstávka IS Elektronické verejné obstarávanie (systém EVO).

Dôležité upozornenie pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) upozorňuje verejných obstarávateľov/ obstarávateľov/osoby podľa § 7, že referencie k zákazkám zadaným prostredníctvom Elektronického trhoviska vyhotovené na dodávateľov po plnení zmluvy v uvedenom systéme, sa nepovažujú za vyhotovenie referencie podľa § 9a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).