Úrad pre verejné obstarávanie

Dunajská 68
P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

IČO 31797903

Úradné hodiny v podateľni ÚVO

Pondelok-piatok: 8.00 – 15.00
Prestávka: 12.00 – 12.30


Helpdesk IS ÚVO: helpdesk_vestnik@uvo.gov.sk

Helpdesk IS EVO/eAukcie: helpdesk_evo@uvo.gov.sk

Stiahnite si:

Vytvorenie a administrácia profilu (PDF - 341 kB)

Prístup a registrácia na portál ÚVO (PDF - 822 kB)

Používateľská príručka k IS ZU (PDF - 1161 kB)

eSender - otázky a odpovede (PDF - 776 kB)

Aktuality

Aplikácia ustanovenia § 136 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v procese verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitnej a podlimitnej zákazky

V nadväznosti na zistenia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) plynúce z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) subjektmi, na ktoré sa uvedená zákona úprava vzťahuje, vytvoril úrad informačný dokument

Úrad pre verejné obstarávanie vydal nové výkladové stanovisko č. 1/2015

k preukazovaniu finančného a ekonomického postavenia finančnými zdrojmi tretej osoby pri nadlimitnej zákazke s predpokladanou hodnotou najmenej 10 miliónov eur