Zapísanie do zoznamu podnikateľov

Podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona o verejnom obstarávaní") Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 potvrdením úradu.

 • VÝPIS/Y Z REGISTRA TRESTOV osoby/osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (iba KONATELIA) – originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  Zahraničný konateľ – ak má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku výpis vydá Generálna prokuratúra SR. Ak nemá prihlásený pobyt, je potrebné získať výpis z RT z krajiny pôvodu a pripojiť úradne potvrdený preklad spolu s pečiatkou a podpisom prekladateľa.
 • POTVRDENIE ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ, v ktorých je podnikateľ vedený v evidencii platiteľov zdravotného poistenia, že nemá nedoplatky poistného, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  --
  Žiadosti pre zdravotné poisťovne:
  Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.: MS Word (DOC, 28 kB) | PDF (PDF, 80 kB)
  Union zdravotná poisťovňa, a.s.: MS Word (DOC, 28 kB) | PDF (PDF, 80 kB)
  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: MS Word (DOC, 28 kB) | PDF (PDF, 81 kB)
 • POTVRDENIE PRÍSLUŠNEJ SOCIÁLNEJ POISŤOVNE, že podnikateľ nemá evidované nedoplatky na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení – originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  --
  Žiadosť pre Sociálnu poisťovňu: MS Word (DOC, 27 kB) | PDF (PDF, 80 kB)
 • POTVRDENIE PRÍSLUŠNÉHO DAŇOVÉHO ÚRADU, že podnikateľ nemá evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia – originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  --
  Žiadosť pre daňový úrad: MS Word (DOC, 27 kB) | PDF (PDF, 80 kB)

POTVRDENIE PRÍSLUŠNÉHO OKRESNÉHO SÚDU (pozri informáciu o zmene),
 že nebol na podnikateľa vyhlásený konkurz, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku".

 • originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  --
  Žiadosť pre okresný súd: MS Word (DOC, 25 kB) | PDF (PDF, 81 kB)
 • POTVRDENIE PRÍSLUŠNÉHO OKRESNÉHO SÚDU, že podnikateľ nie je v likvidácii (vydáva miestne príslušný Okresný súd, oddelenie obchodného registra – Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina) - nepredkladá fyzická osoba a príspevková organizácia – originál alebo úradne osvedčená kópia nie staršia ako tri mesiace
  --
  Žiadosť pre okresný súd: MS Word (DOC, 27 kB) | PDF (PDF, 79 kB)
 • DOKLAD O OPRÁVNENÍ DODÁVAŤ TOVAR, USKUTOČŇOVAŤ STAVEBNÉ PRÁCE ALEBO POSKYTOVAŤ SLUŽBU – fyzická osoba predloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, právnická osoba predloží aktuálny výpis z obchodného registra príp. iný doklad – originál alebo úradne osvedčená kópia
  --
 • ČESTNÉ VYHLÁSENIE – v prípade ak právnická osoba nemá zamestnancov, priloží čestné vyhlásenie spolu s notársky overeným Osvedčením o pravosti podpisu (originál alebo notársky osvedčená kópia), člena štatutárneho orgánu spoločnosti – konateľa, ktorý čestné vyhlásenie predkladá. Odporúčaný text:

  Podpísaný (meno) konateľ spoločnosti (obchodné meno, IČO) čestne vyhlasujem, že spoločnosť v čase zápisu do zoznamu podnikateľov nemá a počas platnosti potvrdenia ani nebude mať vedených zamestnancov, preto nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia a zároveň nemá žiadne splatné záväzky voči Sociálnej poisťovni a príslušným zdravotným poisťovniam.
  --
 • ČESTNÉ VYHLÁSENIE.
  že nie ste osobou:

  1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

  2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
    2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
    2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

  3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní."

  Čestné vyhlásenie musí obsahovať podpisy osôb oprávnených konať v mene právnickej osoby/fyzickej osoby spolu s osvedčením o pravosti podpisu (originál alebo notársky osvedčená kópia).

  POTVRDENIE ÚRADU podľa § 26 ods. 2 písm. f) (o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní)
  Potvrdenie podľa § 26 ods. 2 písm. f) (uvedte číslo a dátum potvrdenia) / žiadosť o vydanie potvrdenia podľa § 26 ods. 2 písm. f)*.
  *V prípade, ak máte potvrdenie úradu podľa § 26 ods. 2 písm. f) nie staršie ako tri mesiace v žiadosti  uvediete číslo a dátum vydaného potvrdenia, v opačnom prípade je potrebné uviesť, že žiadate o vydanie potvrdenia podľa § 26 ods. 2 písm. f), ktoré je nevyhnutnou súčasťou pre zápis do Zoznamu podnikateľov. 
   

KONTROLA DOKLADOV - je dôležité, aby žiadatelia o zápis alebo predĺženie zápisu v zozname podnikateľov v záujme urýchlenia zápisu skontrolovali získané doklady – musia obsahovať:

 • obchodné meno, prípadne meno podnikateľa,
 • sídlo prípadne miesto podnikania,
 • IČO spoločnosti pre ktorú sú vystavené,
 • informáciu či má prípadne nemá pohľadávky vymáhané výkonom rozhodnutia,
 • pečiatku a podpis zodpovedného zamestnanca príslušnej inštitúcie.


Fyzická osoba podľa zákona o verejnom obstarávaní musí predložiť výpis zo zdravotnej a sociálnej poisťovne ako SZČO, t. j. sám za seba, nie za zamestnancov podnikateľa.

OZNÁMENIE ZMENY – právnické aj fyzické osoby sú povinné oznámiť zmenu údajov, ktorá nastane počas platnosti potvrdenia. V prípade ak sa mení:

 • názov spoločnosti
 • sídlo spoločnosti
 • predmet podnikania
 • štatutárny orgán


zapísané práv. alebo fyz. osoby na hlavičkovom papieri krátko opíšu zmenu, priložia aktuálny výpis z obchodného registra, prípadne výpisy z registra trestov nového/nových konateľov.´


oddelenie vestníka a zoznamov


Formulár žiadosti o zapísanie do zoznamu podnikateľov
pre fyzické osoby: MS Word (DOC, 47 kB) | PDF (PDF, 170 kB)
pre právnícké osoby: MS Word (DOC, 56 kB) | PDF (PDF, 220 kB)
 

Čestné vyhlásenie:
pre fyzické osoby: MS Word (DOC, 30 kB) | PDF (PDF, 117kB)
pre právnícké osoby: MS Word (DOC, 29 kB) | PDF (PDF, 221 kB)

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV– nové správne poplatky, zmeny od 1.10.2012 (PDF, 50 kB)